Skip to main content

Podmienky používania

Článok 1 - Cenové ponuky
Naše cenové ponuky sú nezáväzné a bez akéhokoľvek záväzku, sú platné 2 mesiace od dátumu ponuky, ak nie je uvedené inak. Zmeny v našich ponukách sú platné iba ak sme s nimi písomne súhlasili. Súhlas s ponukou zahŕňa, že sa kupujúci alebo zadávateľ oboznámil s našimi všeobecnými a špecifickými obchodnými podmienkami, akceptuje ich a zároveň sa vzdáva svojich vlastných všeobecných a špecifických obchodných podmienok. Všetky ceny sú uvedené v eurách a bez DPH.

Článok 2 - Predčasné ukončenie zmluvy
Ak sa zadávateľ rozhodne zrieknuť dohodnutých prác úplne alebo čiastočne, je nás povinný odškodniť vo výške všetkých našich výdavkov a ušlého zisku (podľa paragrafu 1794 slovenského Občianskeho zákonníka). Navyše máme nárok na paušálne odškodnenie vo výške 25% celkovej zmluvnej sumy. Toto si nevyžaduje žiaden súdny proces. Kupujúci už samotnou svojou objednávkou vyjadruje svoj súhlas s týmto paušálnym odškodnením.

Článok 3 - Nepredvídané okolnosti
Za prípady vyššej moci sa budú považovať všetky okolnosti, ktoré boli pri predložení cenovej ponuky odôvodnene nepredvídateľné, ktorým sa nedalo vyhnúť a ktoré sťažujú naplnenie dohody (finančne alebo inak). Dávajú nám právo požadovať revíziu alebo vypovedanie zmluvy.
Ak tieto okolnosti vedú k prerušeniu prác, obdobie realizácie sa zo zákona zastaví na dobu prerušenia plus čas potrebný na opätovné začatie stavebných prác.

Článok 4 - Dodacie lehoty
Termín dodania alebo dátum vykonania prác, pokiaľ sú stanovené v osobitných podmienkach, budú čo najlepšie dodržané, ale vždy sú iba orientačné. Pri prekročení tejto lehoty nevzniká zákazníkovi ani zadávateľovi žiadne právo na náhradu škody. Za prepravu tovaru vždy zodpovedá príjemca. V prípade vyššej moci, pandémie, štrajku, výluky, vojny, dlhotrvajúceho mrazu alebo iných neobvyklých poveternostných podmienok nemá kupujúci alebo klient nárok na žiadnu náhradu škody v dôsledku omeškania.

Článok 5 - Koordinácia bezpečnosti
Opatrenia zahrnuté v našom štandardnom bezpečnostnom pláne sú obsiahnuté v cenovej ponuke. Pokiaľ tak nie je výslovne uvedené, ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré nie sú známe v čase vypracovania ponuky, nie sú v cene ponuky zahrnuté.

Článok 6 - Sťažnosti
Sťažnosti nám musia byť doručené písomne do ôsmych pracovných dní po dodaní alebo inštalácii. Ak sa tak nestane, je sťažnosť považovaná za neoprávnenú a neopodstatnenú.

Článok 7 - Platby
Všetky naše faktúry musia byť uhradené do 30 dní od dátumu fakturácie, ak nebolo explicitne dohodnuté inak v osobitných podmienkach našej zmluvy. Po tomto termíne máme zákonný nárok na 10% úrok za každý začatý kalendárny deň.

Článok 8 - Výhrada vlastníctva
Aj po ich začlenení zostávajú materiály poskytované na základe našej zmluvy našim vlastníctvom a zákazník je iba ich držiteľom do doby, kým nebude cena úplne zaplatená. Materiály môžeme demontovať a vziať späť bez súhlasu zákazníka. Toto právo zaniká a vlastníctvo prechádza na zákazníka, len čo zákazník zaplatí všetky dlžné sumy.
Ak sa uplatní toto vyššie uvedené právo, vyplatené preddavky sa zadržia na náhradu škody. Pokiaľ nebol zaplatený preddavok, máme navyše nárok na náhradu vo výške 25% z celkovej sumy objednávky. Keď uplatníme toto právo, upovedomíme zákazníka obyčajnou a doporučenou zásielkou a zákazník sa bude považovať za informovaného na 3. pracovný deň po odoslaní týchto zásielok.

Článok 9 - Pozastavenie zmluvy
V prípade skutkových alebo právnych zmien v situácii kupujúceho kvôli úmrtiu, platobnej neschopnosti, zániku spoločnosti, fúzii alebo zmeny právnej formy má naša firma právo pozastaviť zmluvu, kým sa nepreukážu dostatočné platobné záruky.

Článok 10 - Spracovanie osobných údajov (GDPR)
Zbierame a spracúvame osobné údaje, ktoré získavame za účelom vykonania predmetu zmluvy, vybavovania sťažností, starostlivosti o klientov, účtovníctva a priameho marketingu. Právnym základom je implementácia dohody, plnenie zákonných a regulačných povinností a/alebo oprávnený záujem. Tieto osobné údaje budú poskytnuté spracovateľom, príjemcom a/alebo tretím stranám, iba ak je to nevyhnutné v súvislosti so spracovaním na vyššie uvedené účely.
Zákazník zodpovedá za správnosť osobných údajov, ktoré nám poskytuje, a zaväzuje sa dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, s ohľadom na osoby, ktorých osobné údaje nám zaslal, ako aj všetky možné osobné údaje, ktoré dostane od nás a našich zamestnancov.
Zákazník potvrdzuje, že bol dostatočne informovaný o spracovaní svojich osobných údajov a o svojich právach.

Článok 11 - Jurisdikcia
V prípade nezhôd môže byť prípad riešený iba súdmi v oblasti Dendermonde (Belgicko) s vylúčením všetkých ostatných.