Skip to main content

Vyhlásenie

Verhofsté s.r.o. negarantuje, že informácie poskytované na webovej stránke spoločnosti sú kompletné, aktuálne a správne a že ich použitie povedie k očakávaným výsledkom návštevníka. Verhofsté s.r.o. nezaručuje bezchybné fungovanie webovej stránky bez vírusov. Verhofsté s.r.o. nenesie zodpovednosť za škodu alebo stratu spôsobenú vstupom na stránku, vyhľadania alebo použitia informácií, údajov, softvéru a publikácií na webovej stránke. Výnimku tvorí preukázaný podvod.

Verhofsté s.r.o. môže na stránke umiestňovať prepojenia na webové stránky, ktoré obsahujú informácie užitočné pre používateľa. V prípade, že využijete takéto prepojenia, opúšťate webovú stránku Verhofsté s.r.o., a Verhofsté s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s týmito prepojenými webovými stránkami. Verhofsté s.r.o. nezastupuje tieto stránky a Vy tieto stránky navštevujete na vlastné riziko.

Akýkoľvek softvér, literárne diela, umelecké produkcie a obchodné značky, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke alebo prostredníctvom webovej stránky, môžu byť chránené autorským právom. Sťahovanie, používanie, reprodukcia alebo komunikácia tohto softvéru, diel, umelecké produkcie alebo obchodné značky na verejnosti podlieha súhlasu majiteľov práv duševného vlastníctva, ku ktorým patrí Verhofsté s.r.o.. Každé porušenie bude potrestané v súlade s príslušnou legislatívou. Obsah stránky nie je povolený ku sťahovaniu, používaniu, reprodukcii alebo určený ku komunikácii pre verejné účely.

Táto webová stránka sa využíva výlučne na informatívne, reklamné účely a nebude tvoriť súčasť ponuky alebo odberu v súvislosti s transakciami alebo inými obchodmi. Táto webová stránka nevytvára žiadny právny vzťah medzi Vami a Verhofsté s.r.o. alebo tretími stranami, len v prípade, keď ste vyplnili a odoslali registračný formulár. V takomto prípade bude Váš prístup a používanie webovej stránky dodržovať všetky ustanovenia a podmienky uvedené v tomto formulári. Obsah tejto webovej stránky kedykoľvek podlieha zmenám a to bez oznamovacej povinnosti. Verhofsté s.r.o. si vyhradzuje právo obmedziť, ukončiť Váš prístup alebo používanie tejto webovej stránky.